Opbevaring af persondata

Vi opbevarer dine persondata, så længe vi har rimeligt lovmæssigt eller kommercielt grundlag for at gøre det, hvorefter vi vil destruere dem under brug af aktuelt tilgængelige, sikre destruktionsmetoder.