Användardefinierade fält som ändras i efterhand

I AXM Classic kan du när som helst skapa användardefinierade fält (se Skapa egna fält).

Användardefinierade fält används alltid i hela projektet. Det innebär att de gäller i alla låssystem i ett projekt för alla berörda objekt. I exempelgrafiken har det gröna användardefinierade fältet skapats och gäller för alla berörda personer.

Exempel: Du skapar ett användardefinierat fält för Personuppgifter . Detta fällt finns alltså från och med nu för:

Användardefinierade fält kan ha två viktiga egenskaper: Krävs och Klart och tydligt.

Följande exempel och förklaringar gäller användardefinierade egenskaper för personer.

Användardefinierade egenskaper för nya personer

Krävs

Klart och tydligt

Om ett fält som är markerat som obligatoriskt visas men som är tomt är knappen Komplettera gråmarkerad.

Först efter att du har fyllt i fältet kan du avsluta inmatningen.

Obligatoriska fält som inte är ifyllda rödmarkeras. I exemplet har kryssrutan Krävs markerats för Kontorsnr.

Om ett fält som är markerat som unikt godkänner AXM Classic till att börja med alla inmatningar. Så snart du trycker på knappen Komplettera för att spara uppgifterna kontrollerar AXM Classicom samma inmatning redan finns i samma fält för ett annat objekt. Om så är fallet blir knappen Komplettera gråmarkerad.

Först efter att du raderat värdet eller angett ett unikt värde kan du avsluta uppgiften. I exemplet har kryssrutan Klart och tydligt markerats för Kontorsnr.

Nya användardefinierade egenskaper för redan befintliga personer

Krävs

Klart och tydligt

Personer som redan är tillagda i systemet har av naturliga skäl inget kontorsnummer ännu. När du öppnar en sådan person visas det nya fältet som rödmarkerat.

Först efter att du har fyllt i fältet kan du avsluta inmatningen.

Det kan alltså finnas tomma värden i nyskapade obligatoriska fält!

Inga problem. Ett fält som är nytt kan inte fyllas i med dubbla värden. Alla värden som läggs till kontrolleras innan de sparas.

Ändrade användardefinierade egenskaper för redan befintliga personer

Krävs

Klart och tydligt

Fält som markerats som obligatoriska i efterhand behandlas som nya obligatoriska fält.

Personer som redan är tillagda i systemet har av naturliga skäl inget kontorsnummer ännu. När du öppnar en sådan person visas det nya fältet som rödmarkerat.

Först efter att du har fyllt i fältet kan du avsluta inmatningen.

Det kan alltså finnas tomma värden i fält som markerats som obligatoriska i efterhand.

Fält som gjorts unika i efterhand behandlas som nya unika fält.

Personer som redan är tillagda i systemet kan ha samma information i samma fält eftersom fältet tidigare inte var markerat som unikt. När du öppnar en sådan person och klickar på knappen Komplettera kontrollerar AXM Classicom det finns unika värden i alla unika fält. Om så inte är fallet rödmarkeras de berörda fälten:

Först efter att du raderat värdet eller angett ett unikt värde kan du avsluta uppgiften.