MIFARE Classic (redan använt kort)

För MIFARE Classic fastställs dessutom:

 1. Korttyp: MIFARE Classic
 1. Avläs kortet eller läs databladet.
 2. Full Report visas.
 3. Fastställ det tillgängliga lagringsutrymmet respektive de tillgängliga sektorerna (avsnitt EXTRA # Memory size).
 4. Kortet har 16 sektorer.
 5. Sektor 0 är internt hos MIFARE Classic och sektor 1 ska inte användas. Således står 14 sektorer till förfogande.
 6. INFO

  notice

  Kortspecifik sektorstruktur

  Sektorstrukturen kan avvika hos ditt kort. Framför allt kort med större lagringsutrymme kan ha flera mastersektorer (till exempel ofta sektor 16) och andra sektorstorlekar, dvs. mer lagringsutrymme per sektor.

  På nya kort kan sektorer även ha spärrats av tillverkaren och måste först låsas upp.

  I vissa fall blockerar externa tillämpningar alla sektorer trots att alla sektorer inte alls används.

  Exempel: MIFARE Classic EV1 4k: 4 kB lagringsutrymme uppdelat i sektorer 0–31 med 4 block vardera och sektorer 32–39 med 16 block vardera. Sektor 16 är då en ytterligare mastersektor.

  1. Läs rapporten noggrant för att fastställa mastersektorer och sektorstorlekar.
  2. Om du bestämmer dig för att låta SimonsVoss utföra en kortkontroll: Kontakta gärna en av våra säljare i din region.
  3. Lås vid behov upp blockerade sektorer som inte används med TransportSectorTrailer.
 7. Varje sektor består av tre skrivbara block och ett block för kryptering: 3*16 byte = 48 byte per sektor.
 8. Tillgängliga sektorer identifieras i rapporten genom att tre block är markerade med [rwi]: read/write/increment – det fjärde blocket är för krypteringen.
 9. Kortinterna sektorer kan identifieras i rapporten genom att inte alla tre block är markerade med [rwi]:
 10. Sektorer som redan används kan identifieras genom att informationen inte längre är läsbar i klartext.
 11. Sektorerna 2, 3, 4 och 5 används redan (t.ex. av en annan tillämpning) och är inte tillgängliga för låssystemet.
 12. Sektorerna 0 och1 kan inte heller användas. Följande sektorer är alltså tillgängliga: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 15 (= 10 sektorer är tillgängliga för låssystemet).
 13. Beräkna det tillgängliga lagringsutrymmet: byte per sektor * tillgängliga sektorer (exempel: 48 byte * 10 sektorer = 480 byte).
 14. I listrutan Typ av kort väljer du posten Mifare Classic.
 15. Fundera på om du behöver en beträdelselista eller ett virtuellt nätverk för dina kort.
 16. Om ja: Du behöver en AV-mall (= Audit trail och Virtual network).
 17. Fastställ den största kortkonfiguration som passar till det tillgängliga lagringsutrymmet (se Kortmallar – exempel: MC1200L med 192 byte).
 18. I listrutan Konfiguration väljer du den just fastställda konfigurationen (exempel: MC1200L).
 19. Krav på minne visar lagringsbehovet på kortet.
 20. ID för förslutning visar antalet möjliga lås-ID:n för detta kort (AXM Classic tilldelar lås-ID:n automatiskt, där LID 0–127 är reserverade för interna funktioner). Bakgrundsinformation finns i Kort och lås-ID:n.
 21. Antalet poster för lås i matrisen begränsas till antalet möjliga lås-ID:n. Därvid kan lås även förbruka fler än en post, t.ex. friroterande Digital Cylinder AX.
 22. Beträdelselista inte tillgänglig (är ingen AV-mall).
 23. Virtuellt nätverk inte möjligt.
 24. Beräkna antalet sektorer som faktiskt är nödvändiga. Krav på minne /byte per sektor (exempel: 192 byte/48 byte = 4 sektoren). Avrunda i förekommande fall resultatet till närmast större heltal.
 25. I fältet SectList klickar du på knappen Redigera.
 26. Fönstret Ange parametervärde öppnas.
 27. I fältet Nytt värde anger du så många lediga sektorer som du behöver (exempel: 7,8,9,10). Använd inga sektorer som inte är skrivbara eller som används som mastersektorer (exempel: Sektor 0 är inte skrivbar och sektor 1 är mastersektor).
  Siffror separerade med komma, utan blanksteg.
 28. INFO

  notice

  Sparat lagringsutrymme genom egen sektorlista

  Du kan naturligtvis även använda den sektorlista som är registrerad som standard. Det kan dock hända att inte alla sektorer från den här listan används eftersom kortkonfigurationen även passar i färre sektorer.

  1. Registrera en egen sektorlista.
  2. Därmed kan du spara sektorer på dina kort som du kanske vill använda för andra tillämpningar i framtiden.
 29. INFO

  notice

  Sektorer måste inte vara sammanhängande

  Sektorlistan måste inte vara sammanhängande. Om sektorer i mitten av sektorlistan används på annat håll är det inget problem för AXM Classic .

 30. Klicka på knappen OK.
 31. Fönstret Ange parametervärde stängs.
 32. Gör inga ändringar i fältet TransportSectorTrailer.
 33. TransportSectorTrailer är en del av kortets kryptering. I AXM Classic skapas den här posten automatiskt.
 34. Klicka på knappen Komplettera.
 35. Fönstret Låsningssystem stängs.
 1. Kortkonfiguration sparad.

I AXM Classic sker skrivning endast till de sektorer som anges i sektorlistan. Alla andra sektorer förblir oförändrade.

Andra tillämpningar (t.ex. personalmatsalsavräkning) skriver endast till sina ”egna” sektorer. De fungerar helt oberoende av AXM Classic som tidigare.

Låsa upp sektorer med TransportSectorTrailer

I undantagsfall kan det hända att en annan tillämpning blockerar sektorer trots att de inte används. I detta fall kan du låsa upp dem via AXM Classic och använda dem i låssystemet.

INFO

notice

Felfunktioner i andra tillämpningar och/eller i låssystemet

Data i sektorer som används av en tillämpning får endast ändras av denna tillämpning.

Om låssystemet exempelvis ändrar data i en sektor som används av personalmatsalssystemet kan det senare systemet högst sannolikt inte längre använda dessa data. Omvänt kan matsalssystemet göra data i låssystemet obrukbara.

 1. Kontrollera att externa sektorer verkligen inte används innan du låser upp dem.
 2. Prata med den externa tillämpningens ägare eller sektorernas innehavare.
 3. Om du bestämmer dig för att låta SimonsVoss utföra en kortkontroll: Kontakta gärna en av våra säljare i din region.
 1. I området TransportSectorTrailer klickar du på knappen Redigera.
 2. Fönstret Ange parametervärde öppnas.
 3. I fältet Nytt lösenord anger du den TransportSectorTrailer som den andra tillämpningen använder.
 4. I fältet Bekräftelse upprepar du inmatningen.
 5. Klicka på knappen OK.
 6. Fönstret Ange parametervärde stängs.
 7. AXM Classic låser upp blockerade sektorer och använder dem till låssystemet.