Tilldela uppgifter/användarroller till AXM-användare

Användarroller är behörigheter för särskilda uppgiftsområden. Med användarroller kan du ställa in vilken användare som får göra vad i låssystemet. På så sätt kan du höja säkerheten i låssystemet.

Ge bara den behörighet som krävs för att användaren i fråga ska kunna utföra avsedda uppgifter. Den som bara ska läsa av passerlistor behöver exempelvis inte låssystemsrollen Administration av åtkomstlistor . Användaren ska ju bara själv läsa av passerlistor och inte besluta om vem som får läsa av dem.

I AXM Classic finns följande användarroller:

I AXM Classic kan bara användarrollerna Administration av åtkomstlistor och Åtkomstlistor för Roller i låssystemet ändras.

Projektroller

Logg

Möjliggör avläsning och export av databasloggar.

Exempel: Följa upp aktiviteter i databasen (logg)

Kontroll av tidtabellen

Möjliggör redigering av tidsscheman.

Exempel:

Administration av plats/byggnad

Möjliggör redigering av motsvarande organisationsstrukturer.

Exempel:

Använd SmartSync

Möjliggör användning av SmartSync.

Hashtags

Möjliggör redigering av hashtaggar.

Exempel: Skapa hashtagg

Hantering av användare

Möjliggör tilldelning av personer till användare och redigering av användarroller.

Exempel:

Inställningar för AX Manager

Möjliggör redigering av inställningarna i AXM Classic.

Exempel: Ditt individuella AXM-gränssnitt

Roller i låssystemet

Låssystem

Möjliggör redigering av information om låssystemet.

Exempel:

Tillstånd

Möjliggör avläsning och ändring av tillträdesbehörigheter.

Exempel:

Personalresurser

Möjliggör redigering av personrelaterade uppgifter.

Exempel: Personer och identifikationsmedier

Rapportfunktioner

Möjliggör export av rapporter.

Exempel:

Administration av åtkomstlistor

Möjliggör ändring av användarroller. Åtkomstlistor och Administration av åtkomstlistor. Den som inte har de här användarrollerna kan varken ge sig själv eller andra behörighet att läsa passerlistor.

Åtkomstlistor

Möjliggör avläsning av passerlistor och beträdelselistor.

Exempel:

Områdesroller

Läsa upp lås

Möjliggör generell avläsning av lås.

Exempel: Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)

Programmering av lås

Möjliggör synkronisering av lås.

Exempel: Synkronisera lås (inkl. läsa av passerlista)

Visa/redigera lås och områden

Möjliggör redigering av lås och områden.

Exempel:

Persongruppsroller

Läs transpondern

Möjliggör generell avläsning av identifikationsmedier.

Exempel:

Programmering av transpondrar

Möjliggör programmering av identifikationsmedier.

Exempel: Synkronisera identifikationsmedium (inkl. läsa av beträdelselista)

Visa/redigera transpondrar och grupper

Möjliggör visning och redigering av identifikationsmedier och persongrupper.

Exempel:

Du kan dela ut användarroller via användaradministrationen. I exemplet ska AdminAL inte längre få bestämma huruvida andra användare får läsa av passerlistor. Därför avaktiverar vi användarrollen Administration av åtkomstlistor.

 1. AXM Classic öppet.
 2. Minst ett identifikationsmedium respektive minst en person skapade.
 1. Klicka på den orangefärgade AXM-symbolen. .
 2. AXM-fältet öppnas.
 3. I gruppen INSTÄLLNINGAR väljer du posten Användare .
 4. AXM-fältet stängs.
 5. Fliken Användare öppnas.
 6. Klicka på den användare vars användarroll du vill redigera (exempel: AdminAL).
 7. Fönstret Användare öppnas.
 8. Klicka på fliken med den roll som du vill ändra (exempel: Fliken Roller i låssystemet).
 9. Fönstret växlar till fliken Roller i låssystemet.
 10. Aktivera eller avaktivera de önskade användarrollerna (exempel: Avmarkera kryssrutan Administration av åtkomstlistor).
 11. Med knappen Mer > växlar du till nästa flik eller så avslutar du inmatningarna genom att trycka på Komplettera .
 12. Fönstret Användare stängs.
 1. Nya användarroller är utdelade (exempel: AdminAL kan inte ändra kryssrutorna Åtkomstlistor och Administration av åtkomstlistor längre).

INFO

notice

”Spärra” den egna användaren

Användare kan även begränsa sina egna användarroller. Beroende på vilka som berörs av det kan dessa användarna återställa användarrollerna själva.

Exempel: Om du spärrar användarrollerna Åtkomstlistor och Administration av åtkomstlistor för dig själv förlorar du behörighet att ändra användarroller för passerlistor. Du har alltså spärrat dig själv från dessa användarroller.

I AXM Classic är det inte möjligt att alla användare samtidigt spärrar ut sig från en användarroll. Om det skulle vara fallet är motsvarande kryssruta gråmarkerad.

 1. Kontrollera noggrant vilka användarroller du aktiverar och avaktiverar.
 2. Be vid behov en annan behörig användare att tilldela dig den önskade användarrollen igen.