Allmänna säkerhetsanvisningar

Signalord (ANSI Z535.6)

Eventuella omedelbara effekter av bristande efterlevnad

FARA

Död eller allvarlig personskada (troligt)

VARNING

Död eller allvarlig skada (möjligt, men osannolikt)

OBSERVERA

Liten skada

OBS

Skador på egendom eller fel

INFO

Låg eller ingen

VARNING

warning

Tillgång spärrad

Felaktigt installerade och/eller programmerade komponenter kan leda till att dörrar spärras. SimonsVoss Technologies GmbH ansvarar inte för konsekvenserna av felaktig installation såsom spärrat tillträde till skadade personer eller personer i risksituationer, materiella skador eller andra typer av skador.

Blockerad åtkomst genom manipulering av produkten

Om du ändrar produkten på egen hand kan fel uppstå och åtkomst via en dörr kan blockeras.

  1. Ändra endast produkten vid behov och endast på det sätt som beskrivs i dokumentationen.

INFO

notice

Avsedd användning

SimonsVoss-produkter är uteslutande avsedda för öppning och stängning av dörrar och liknande.

  1. Använd inte SimonsVoss-produkter för andra syften.

Kvalifikationer krävs

Installation och idrifttagning kräver specialiserad kunskap.

  1. Endast utbildad personal får installera och driftsätta produkten.

Ändringar eller teknisk vidareutveckling kan inte uteslutas och kan komma att genomföras utan föregående meddelande om detta.

Den tyska språkversionen är den ursprungliga bruksanvisningen. Andra språk (utarbetande på kontraktsspråket) är översättningar av originalinstruktionerna.

Läs och följ alla installations-, installations- och driftsinstruktioner. Skicka dessa instruktioner och alla underhållsinstruktioner till användaren.